Lista Nejca Smoleta

 

 

Št. svetniških vprašanj in pobud

LNS
96%
96
39.8%
40
96%
Lista Nejca Smoleta
LNS
96

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

LNS
94.1103789126853%
94 %
95.7802824694672%
96 %
99.468085106383%
Slovenska demokratska stranka
SDS
99 %

Svetniška vprašanja in pobude

28. 2. 2024
Marjeta Jamnik je podala pobudo na temo: Podala je stališče, da je na preteklih sejah prosila za namestitev košev za pasje iztrebke na območju od krožišča proti Svetju.
Marjeta Jamnik je podala pobudo na temo: Podala je stališče, da je potrebno postaviti javno razsvetljavo od krožišča na Senici proti Svetju. Dodala je, da je območje popolnoma brez razsvetljave, kar predstavlja nevarnost v prometu za sprehajalce v večernih urah.
Marjeta Jamnik je odprla temo: Podala je obvestilo, da je imel dan pred sejo občinskega sveta tudi Javni zavod Knjižnica Medvode sejo, na katerem je bilo izpostavljeno, da se odnosi med zaposlenimi v knjižnici izboljšujejo. Dodala je, da bo knjižnica še naprej odprta tudi ob sobotah, saj imajo na ta dan največ obiskovalcev. Pojasnila je, da je predsednik sveta zavoda podal predlog, da bi se Knjižnica Medvode preimenovala v Knjižnico Jakoba Aljaža ter dodala, da je direktor knjižnice izrazil interes za uporabo morebitnih prostih prostorov za potrebe knjižnice v primeru, da bi občina na novo gradila stavbo režijskega obrata, ki je bila poškodovana v poplavah.
Dominik Bradeško je zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje kako poteka sanacija po poplavah.
Dominik Bradeško je odprl temo: Podal je zahvalo za postavitev in prestavitev košev na odpadke v Rakovniku in v Sori.
Dominik Bradeško je podal pobudo na temo: Podal je predlog, da se območje, kjer gasilci PGD Sora in PGD Preska-Medvode, v primeru intervencije pa tudi ostala društva polnijo gasilske cisterne na hidrantu poleg parkirišča pri jezu v Goričanah utrdi (asfaltira) in se to območje primerno označi kot »gasilske površine, ki niso namenjene parkiranju.« Pojasnil je, da sta omenjenim gasilskih društvom polnjenje cistern na tem območju dovolili občina in VO-KA. Po poplavah v avgustu pa na tem območju parkirajo avtomobili, saj se ureja skalno nabrežje reke Sore. Sam teren je nasut s peskom vendar ni utrjen. Po pluženju pa so ostali še kupi peska od pluženja snega. Pojasnil je, da gasilci na tem območju polnijo cisterne, ki morajo biti med polnenjem skoraj na cesti. Gasilci opravijo namreč veliko prevozov pitne vode v vodohrame v Polhovgrajskih dolomitih in jim vozila, parkirana na tem območju, močno otežujejo delo.
Dominik Bradeško je podal pobudo na temo: Podal je pobudo za postavitev prometnega znaka na parkirišču pod cerkvijo v Sori, v smeri proti Osolniku, pri hišni številki Sora 31. Pojasnil je, da je parkirišče občasno zelo polno, čeprav je v osnovi namenjeno za kratkotrajno parkiranje za obisk svete maše, obisk grobov ali pohodnikom (Hom, Osolnik). Dodal je, da se na tem parkirišču parkira tudi ob drugih večjih dogodkih in prireditvah, prav tako pa tu parkirajo tudi okoliški stanovalci zaradi pomanjkanja prostora na svojih parcelah okoli hiš, čemur to parkirišče v osnovi ni namenjeno. Podal je stališče, da bi se moral lastnik vozila dogovoriti z lastnikom parkirišča, kadar je vozilo na tem območju parkirano dlje časa. Pojasnil je, da je bilo na zadevnem območju vozilo parkirano tudi več kot tri mesece, pa občinski inšpektor in policija niso mogli ukrepati, saj parkirišče ni ustrezno označeno s parkirnim znakom.
mag. Zvonka Hočevar je zastavila vprašanje na temo: Podala je stališče, da je križišče Bizantove ceste in Kalanove c. zelo nevarno, zlasti zjutraj med prevozom otrok v šolo in vrtec. Pojasnila je, da je križišče zelo nepregledno, kljub temu pa omogoča hitro vožnjo, kar se odraža predvsem v jutranji naglici. Pred leti je bil urejen pločnik od tega križišča proti Osnovni šoli, označen je tudi prehod za pešce. Posredovala je vprašanje občanov, ali obstaja možnost, da bi bil na prehodu za pešce urejen ležeči policaj oziroma, če obstaja kakšna druga učinkovitejša omejitev hitrosti, saj postavitev opozorilnih znakov brez nadzora ne služi namenu.
20. 12. 2023
Danica Tršan je podala pobudo na temo: Podala je pobudo, da bi v Hrašah vsaj enkrat letno urejali okolico ponikovalnice meteorne vode, ki leži ob državni cesti.