Dominik Bradeško

Osnovne informacije

: LNS
: 2
: Kontrolor kakovosti
: Diplomirani inženir strojništva
: 44 let

Zadnje aktivnosti

17. 4. 2024

Svetniška vprašanja in pobude

28. 2. 2024
Zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje kako poteka sanacija po poplavah.
Odprl temo: Podal je zahvalo za postavitev in prestavitev košev na odpadke v Rakovniku in v Sori.
Podal pobudo na temo: Podal je predlog, da se območje, kjer gasilci PGD Sora in PGD Preska-Medvode, v primeru intervencije pa tudi ostala društva polnijo gasilske cisterne na hidrantu poleg parkirišča pri jezu v Goričanah utrdi (asfaltira) in se to območje primerno označi kot »gasilske površine, ki niso namenjene parkiranju.« Pojasnil je, da sta omenjenim gasilskih društvom polnjenje cistern na tem območju dovolili občina in VO-KA. Po poplavah v avgustu pa na tem območju parkirajo avtomobili, saj se ureja skalno nabrežje reke Sore. Sam teren je nasut s peskom vendar ni utrjen. Po pluženju pa so ostali še kupi peska od pluženja snega. Pojasnil je, da gasilci na tem območju polnijo cisterne, ki morajo biti med polnenjem skoraj na cesti. Gasilci opravijo namreč veliko prevozov pitne vode v vodohrame v Polhovgrajskih dolomitih in jim vozila, parkirana na tem območju, močno otežujejo delo.
Podal pobudo na temo: Podal je pobudo za postavitev prometnega znaka na parkirišču pod cerkvijo v Sori, v smeri proti Osolniku, pri hišni številki Sora 31. Pojasnil je, da je parkirišče občasno zelo polno, čeprav je v osnovi namenjeno za kratkotrajno parkiranje za obisk svete maše, obisk grobov ali pohodnikom (Hom, Osolnik). Dodal je, da se na tem parkirišču parkira tudi ob drugih večjih dogodkih in prireditvah, prav tako pa tu parkirajo tudi okoliški stanovalci zaradi pomanjkanja prostora na svojih parcelah okoli hiš, čemur to parkirišče v osnovi ni namenjeno. Podal je stališče, da bi se moral lastnik vozila dogovoriti z lastnikom parkirišča, kadar je vozilo na tem območju parkirano dlje časa. Pojasnil je, da je bilo na zadevnem območju vozilo parkirano tudi več kot tri mesece, pa občinski inšpektor in policija niso mogli ukrepati, saj parkirišče ni ustrezno označeno s parkirnim znakom.
20. 12. 2023
Odprl temo: Podal je pohvalo organizatorju in občini glede organizacije drsališča in prireditev v kuhanju vina in čaja. Podal je predlog, da bi se podobne prireditve organiziralo tudi v poletnem času.
Podal pobudo na temo: Podal je pobudo, da bo potrebno urediti strugo in izliv »rakovniškega grabna« oziroma sanirati območje reke Sore pri jezu v Goričanah. Podal je stališče, da se bo na ta način lahko preprečilo poplavljanje rek v bodoče.
Podal pobudo na temo: Podal je pobudo, da je glede sanacije poškodovanih objektov in odstranitve naplavin po poplavah v avgustu 2023 potrebno prednostno poglobiti strugo potoka Ločnica in potok usmeriti nazaj v strugo. Nadaljnja sanacija se bo izvajala postopno.
25. 10. 2023
Podal pobudo na temo: Podal je prošnjo za sanacijo glavne ceste od Sore do Medvod, v območju Goričan oziroma podvoza.
Podal pobudo na temo: Podal je pohvalo za asfaltiranje ceste na Osolniku, vendar je poudaril, da je potrebno čim prej sanirati in utrditi posedanje ceste, ki je predvsem v delu, kjer je potekalo izkopavanje nevarna za prečkanje. Hkrati obstaja nevarnost, da bi se ta del ceste odtrgal in povzročil še večjo škodo.
Podal pobudo na temo: Podal je pritožbe občanov glede ponovnega ropotanja rešetk na jaških na cesti od Vaš proti Sori in na cesti od Sore proti Osolniku.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Dominik Bradeško
18%
18
7.18181818181818%
7
34%
Štefan Čebašek
34

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Dominik Bradeško
94.5054945054945%
95 %
95.5050670153645%
96 %
100%
Mojca Murnik
mag. Alojzij Teršan
Danica Tršan
Ladislav Vidmar
Leon Merjasec
Marjeta Jamnik
Ivo Rep
Saša Rožič
100 %

Članstva