9. seja Občinskega sveta Občine Medvode

Občinski svet Občine Medvode

28. 2. 2024

Zapisnik

Pred prvo točko dnevnega reda

Prisotni člani sveta: Dominik Bradeško, Štefan Čebašek, Dragan Djukić, Zvonka Hočevar, Ines Iskra, Marjeta Jamnik, Mirko Javeršek, Anže Jenko, Uroš Medar, Leon Merjasec, Mojca Murnik, Ivo Rep, Jožefa Rotovnik Jaklič, Saša Rožič, Milan Šobat, Alojzij Teršan, Danica Tršan, Stanislav Ulanec, Ana Veber, Ladislav Vidmar.

Ostali prisotni: župan Nejc Smole, Sonja Rifel, Katja Gomboši Telban, Tina Kobal, Martina Kutnar, Sanja Malej, Nataša Špilak, Matej Osolnik, Borut Gomboši, Mirjam Tolar, Marko Košir, Teja Zajec in Nina Cirman iz občinske uprave in povabljeni novinarji.

Začetek seje je bil ob 16.30 uri.

Sejo je vodil župan, g. Nejc Smole.

Predsedujoči je povedal, da se seja snema v skladu s 63. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode.

Od 23 članov občinskega sveta je bilo na seji prisotnih 20 članov. Predsedujoči je ugotovil, da je seja sklepčna.

Predsedujoči se je uvodoma zahvalil Osnovni šoli Simona Jenka Smlednik, da je odstopila svoje prostore v katerih je potekala seja občinskega sveta.

Predsedujoči je na seji pozdravil Aleša Kalana, direktorja JZ Sotočje Medvode; Romano Epih, ravnateljico Vrtca Medvode; Uroša Koširja iz podjetja REALP s.p. in Urbana Jeriho iz instituta iPOP – Institut za politike prostora.

Pred začetkom seje je ga. Saša Rožič predlagala minuto molka za pokojnega g. Iztoka Krasnika, člana občinskega sveta v preteklih mandatih.

1. Potrditev dnevnega reda

Predsedujoči je v skladu s 36. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode predlagal razširitev dnevnega reda s točko »Predlog Sklepa o izrednem odpisu osnovnih sredstev iz poslovnih knjig Občine Medvode na dan 04. 08. 2023.« Točka se na dnevni red uvrsti kot 15. točka, ostale so se ustrezno preštevilčile.

Predsedujoči je pozval člane občinskega sveta k razpravi o predlogu razširitve dnevnega reda. Razprave pri tej točki ni bilo.

Predsedujoči je zaključil razpravo in v sprejem predlagal naslednji SKLEP 1: Dnevni red se razširi s točko »Predlog Sklepa o izrednem odpisu osnovnih sredstev iz poslovnih knjig Občine Medvode na dan 04. 08. 2023.«

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. ZA razširitev dnevnega reda je glasovalo 20 članov. Razširitev dnevnega reda je bila sprejeta.

Predsedujoči je v skladu s 85. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode predlagal, da se Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena obravnava in sprejme po hitrem postopku, saj gre za dve manj pomembni spremembi odloka. V prvem primeru je objekt skoraj v celoti porušen, v drugem pa gre zgolj za tehnični popravek poimenovanja enega od objektov.

Predsedujoči je pozval člane občinskega sveta k razpravi o tem predlogu. Razprave pri tej točki ni bilo.

Predsedujoči je zaključil razpravo in v sprejem predlagal naslednji SKLEP 2: Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog, da se Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena, skladno s 85. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode, sprejme po hitrem postopku.

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. ZA razširitev dnevnega reda je glasovalo 19 članov. Predlog je bil sprejet.

Predsedujoči je v skladu s 86. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode predlagal, da se Osnutek Odloka o spremembi Odloka o enkratni denarni nagradi za novorojence v Občini Medvode, Osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju nagrad študentom v Občini Medvode in Osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Medvode obravnavajo in sprejmejo po skrajšanem postopku. Pri vseh obstoječih aktih gre zgolj za uskladitev z inflacijo, obstoječa ureditev pa se v ničemer ne spreminja.

Predsedujoči je pozval člane občinskega sveta k razpravi o tem predlogu. Razprave pri tej točki ni bilo.

Predsedujoči je zaključil razpravo in v sprejem predlagal naslednji SKLEP 3: Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog, da se Osnutek Odloka o spremembi Odloka o enkratni denarni nagradi za novorojence v Občini Medvode, Osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju nagrad študentom v Občini Medvode in Osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Medvode, skladno s 86. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode, sprejmejo po skrajšanem postopku.

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. ZA razširitev dnevnega reda je glasovalo 20 članov. Predlog je bil sprejet.

Predsedujoči je pozval člane občinskega sveta k razpravi o predlogu dnevnega reda. Razprave pri tej točki ni bilo.

Predsedujoči je v potrditev predlagal naslednji DNEVNI RED:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Predlog zapisnika 8. seje občinskega sveta
 3. Predlog zapisnika 2. dopisne seje občinskega sveta
 4. Poročilo o realizaciji sklepov 8. seje občinskega sveta
 5. Poročilo o realizaciji sklepov 2. dopisne seje občinskega sveta
 6. Predlog Sklepa o prenehanju mandata člana Nadzornega odbora Občine Medvode
 7. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2025
 8. Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena - hitri postopek
 9. Osnutek Odloka o spremembi Odloka o enkratni denarni nagradi za novorojence v Občini Medvode - skrajšani postopek
 10. Osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju nagrad študentom v Občini Medvode - skrajšani postopek
 11. Osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Medvode – skrajšani postopek
 12. Predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov in rezervacijah Vrtca Medvode
 13. Predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode
 14. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Medvode
 15. Predlog Sklepa o izrednem odpisu osnovnih sredstev iz poslovnih knjig Občine Medvode na dan 04. 08. 2023
 16. Načrt izvajanja parkirne politike Občine Medvode
 17. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. ZA dnevni red je glasovalo 20 članov. Dnevni red je bil sprejet.

Dnevni red se razširi s točko »Predlog Sklepa o izrednem odpisu osnovnih sredstev iz poslovnih knjig Občine Medvode na dan 04. 08. 2023«.
Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog, da se Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena, skladno s 85. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode, sprejme po hitrem postopku.
Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog, da se Osnutek Odloka o spremembi Odloka o enkratni denarni nagradi za novorojence v Občini Medvode, Osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju nagrad študentom v Občini Medvode in Osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Medvode, skladno s 86. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode, sprejmejo po skrajšanem postopku.
Občinski svet Občine Medvode sprejme predlagani dnevni red.
2. Predlog zapisnika 8. seje občinskega sveta

Predsedujoči je pozval člane občinskega sveta k razpravi, v kateri sta sodelovala g. Dragan Djukić in g. Stanislav Ulanec.

G. Dragan Djukić je imel pripombo na zapisnik 8. redne seje, in sicer, je prosil, da se na 9. strani zapisnika pri točki 5. dnevnega reda doda zapis, da se na mestu kjer stoji »občinski most,« ki se nahaja v centru Medvod in razteza od kavarne 4 mačke proti policijski postaji v lasti Občine Medvode naredi nov most, saj je to investicija za 50 in več let naprej.

G. Stanislav Ulanec je podal stališče na posredovan odgovor Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo (MIR) v okviru točke Pobude in vprašanja članov občinskega sveta, in sicer, da rok za posredovanje zadev, ki niso v pristojnosti občinskega inšpektorja, pristojnim organom ni določen. Podal je stališče, da navedeno pomeni, da organi le podajajo prijave, kar pa ne razreši sporne situacije. Podal je mnenje, da čeprav MIR zadevo obravnava, se problem lahko ne razreši. Podal je pobudo, da MIR opredeli časovno obdobje za ukrepanje, če zadeva sodi v njihovo pristojnost oziroma v kolikšnem času prijavo posredujejo pristojnim institucijam, če zadeva ne sodi v njihovo pristojnost.

Predsedujoči je zaključil razpravo in v sprejem predlagal naslednji SKLEP 4: Občinski svet Občine Medvode sprejema zapisnik 8. seje občinskega sveta s podanimi pripombami.

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. ZA sklep je glasovalo 20 članov. Sklep je bil sprejet.

Občinski svet Občine Medvode sprejema zapisnik 8. seje občinskega sveta s podanimi pripombami.
3. Predlog zapisnika 2. dopisne seje občinskega sveta

Predsedujoči je pozval člane občinskega sveta k razpravi. Razprave pri tej točki ni bilo.

Predsedujoči je v sprejem predlagal naslednji SKLEP 5: Občinski svet Občine Medvode sprejema zapisnik 2. dopisne seje občinskega sveta.

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. ZA sklep je glasovalo 20 članov. Sklep je bil sprejet.

Občinski svet Občine Medvode sprejema zapisnik 2. dopisne seje občinskega sveta.
4. Poročilo o realizaciji sklepov 8. seje občinskega sveta

Predsedujoči je pozval člane občinskega sveta k razpravi. Razprave pri tej točki ni bilo. Predsedujoči je v sprejem predlagal naslednji SKLEP 6: Občinski svet Občine Medvode se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov 8. seje občinskega sveta.

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. ZA sklep je glasovalo 20 članov. Sklep je bil sprejet.

Občinski svet Občine Medvode se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov 8. seje občinskega sveta.
5. Poročilo o realizaciji sklepov 2. dopisne seje občinskega sveta

Predsedujoči je pozval člane občinskega sveta k razpravi. Razprave pri tej točki ni bilo. Predsedujoči je v sprejem predlagal naslednji SKLEP 7: Občinski svet Občine Medvode se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov 2. dopisne seje občinskega sveta.

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. ZA sklep je glasovalo 20 članov. Sklep je bil sprejet.

Občinski svet Občine Medvode se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov 2. dopisne seje občinskega sveta.
6. Predlog Sklepa o prenehanju mandata člana Nadzornega odbora Občine Medvode

Uvodno obrazložitev je podal gospod Ivo Rep, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je povedal, da je komisija na dopisni seji sprejela naslednji sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala in sprejela predlog Sklepa o prenehanju mandata Žana Marinkoviča, člana Nadzornega odbora Občine Medvode in predlaga Občinskemu svetu Občine Medvode, da ga obravnava in sprejme. G. Marinkovič je dne 9. 1. 2024 župana občine in predsednika Nadzornega odbora seznanil, da je spremenil stalno prebivališče in ni več občan občine.

Predsedujoči je pozval člane občinskega sveta k razpravi. Razprave pri tej točki ni bilo. Predsedujoči je v sprejem predlagal naslednji SKLEP 8: Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Sklepa o prenehanju mandata Žana Marinkoviča, člana Nadzornega odbora Občine Medvode.

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. ZA sklep je glasovalo 20 članov. Sklep je bil sprejet.

Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Sklepa o prenehanju mandata Žana Marinkoviča, člana Nadzornega odbora Občine Medvode.
7. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2025

Uvodno obrazložitev je podala Sanja Malej, vodja Oddelka za proračun, finance in gospodarstvo, ki je povedala, da se po določilih 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Medvode določi do konca leta za naslednje leto s sklepom Občinskega sveta Občine Medvode, na predlog župana. Predlaga se uskladitev z inflacijo, ki je v obdobju januar 2023 do december 2023 znašala 4,2%. Odmera za leto 2023 je znašala 1.895.000 EUR, ob zvišanju točke za leto 2024 ter predlaganem povišanje v letu 2025, se pričakuje odmero za leto 2025 v višini 2.170.000 EUR. Pojasnila je, da ob tem velja da se NUSZ plačuje za leto vnaprej, torej tudi za leto 2025 v celoletni višini, da davčni organ izda odločbe po uradni dolžnosti na podlagi občinskega odloka in vrednosti točke za leto 2025 in da NUSZ določi zavezancem davčni organ na podlagi podatkov občine, do 30. 6. 2025 oziroma v roku treh mesecev po prejemu popolnih podatkov. Na podlagi navedenega občinska uprava predlaga, da Občinski svet Občine Medvode predlagani sklep sprejme.

To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije ga. Zvonka Hočevar je povedala, da je komisija obravnavala predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2025 in ugotavlja, da je v skladu z veljavno zakonodajo. Dodala je, da je bil glede na pobudo občinskega sveta k letnemu usklajevanju z inflacijo na seji komisije podan predlog, da bi bilo usklajevanje z inflacijo avtomatično. Povedala je, da je bilo na seji pojasnjeno, da to ni mogoče in da mora občinski svet potrditi vsakokratno usklajevanje z inflacijo.

To točko je obravnaval tudi Odbor za razvoj občine. Predsednik odbora g. Uroš Medar je povedal, da je odbor obravnaval in sprejel predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2025 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme.

To točko je obravnaval tudi Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo. Predsednik odbora g. Štefan Čebašek je povedal, da je odbor obravnaval in sprejel predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2025 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme. Dodal je, da so člani med razpravo v odboru izrazili zadovoljstvo, da se mehanizem za ureditev NUSZ razvija tudi na kmetijah. Pojasnil je, da so na odboru ugotovili, da je uskladitev z inflacijo realna in potrebna.

Predsedujoči je pozval člane občinskega sveta k razpravi. V razpravi so sodelovali g. Uroš Medar, g. Dragan Djukić in g. Stanislav Ulanec.

G. Uroš Medar je povedal, da je na Odboru za razvoj potekala razprava o dolgotrajnosti postopkov, ko želijo kmetovalci preseliti ali razširiti svojo obrt in tako plačujejo NUSZ za bodoča stavbna zemljišča, čeprav gre v naravi za kmetijske obdelovalne površine in izrazil zadovoljstvo, da je bo situacija s sprejetjem novega OPN uredila. Podal je mnenje, da je odmera NUSZ eden glavnih virov prihodkov občine, ki je namenjen investicijam. Podal je stališče, da bo potrebno po njegovem mnenju v kratkem sklicati sestanek občinskega sveta glede iskanja rešitve situacije, ko občina od leta 2016 do 2023 ni usklajevala NUSZ-ja z inflacijo, čeprav je bila inflacija 26,4 odstotna. Pojasnil je, da je občina iz tega razloga v omenjenih letih prejemala premalo sredstev. Dodal je, da je bil to razlog za zvišanje cen v letu 2024 za 9,8 odstotkov, saj je občina na ta način nadomestila primanjkljaj. Kljub temu je občina še vedno prejela 16,6 odstotkov investicijskih sredstev iz naslova NUSZ manj kot bi jih sicer. Podal je predlog, da se o iskanju rešitve člani občinskega sveta pogovorijo znotraj svojih svetniških skupin in hkrati predlagal, da bi se razlika lahko zmanjšala tudi na način, da bi se cene pri naslednjem usklajevanju z inflacijo dvignile več kot znaša sama inflacija.

G. Dragan Djukić je povedal, da se strinja z mnenjem g. Medarja in podal stališče, da je večina stroke mnenja, da je NUSZ neskladen z Ustavo RS, vendar hkrati predstavlja največji priliv v občinske proračune. Podal je pobudo, da občinska uprava opozori Vlado RS za realizacijo reforme NUSZ-ja in uskladitev z nepremičninsko zakonodajo. Vsoto, ki jo občine v proračun prejmejo iz naslova NUSZ, bi lahko nadomestili z dodatnim sofinanciranjem občin s strani države. Podal je stališče, da je zakonodaja, ki ureja NUSZ zastarela, ki pa ne ustreza več današnjim razmeram. Pojasnil je, da lastniki nepremičnin ob nakupu oziroma gradnji plačajo komunalni prispevek in vse pripadajoče dajatve in davščine. Plačevanje NUSZ pa pomeni, da lastniki pravzaprav plačujejo občini oziroma državi davek na svojo lastnino.

G. Stanislav Ulanec je podal stališče, da podražitve pri občanih niso nikoli dobrodošle. Podal je vprašanje, zakaj se uskladitev z inflacijo ni izvedla že prej, saj se NUSZ plačuje že od leta 2023.

Predsedujoči je odgovoril, da je skoraj 1.000.000 EUR NUSZ od lani izdanega slabega 2.000.000 EUR NUSZ zapadlo v plačilo v letošnjem letu. Razlog za tako odločitev občine je, da je čakala na odločitev Vrhovnega sodišča RS, kamor je vložila izredno pravno sredstvo revizije zoper neugodno sodbo drugostopenjskega sodišča. Pojasnil je, da je občina predlani na podlagi NUSZ pridobila 1.900.000 EUR, lani po uskladitvi z inflacijo nekaj čez 2.000.000 EUR, letos pa 2.170.000 EUR , kar pomeni, da povišanja niso visoka. Dodal je, da občina več kot polovico NUSZ pridobi od pravnih oseb.

Predsedujoči je zaključil razpravo in v sprejem predlagal naslednji SKLEP 9: Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2025.

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. ZA sklep je glasovalo 20 članov. Sklep je bil sprejet.

Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2025.
8. Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena - hitri postopek

Uvodno obrazložitev je podala Teja Zajec, iz Oddelka za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve, ki je povedala da je Občinski svet Občine Medvode na 25. seji dne 13.09.2005 sprejel Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 86 z dne 26.09.2005 in s katerim je za kulturne spomenike lokalnega pomena razglasil devet enot dediščine, med drugim tudi enoti Dol pri Medvodah – Dolinčkova domačija in Goričane – Hiša Goričane 23. Nadalje je Občinski svet Občine Medvode na svoji 3. seji dne 23.12.2014 sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 97 z dne 30.12.2014 in s katerim se je spremenilo poimenovanje enote dediščine v Dol pri Medvodah –Dolinčkova domačija (pred spremembo: Dol pri Medvodah – Hiša Dol). S strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije smo prejeli poziv k spremembi Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena zaradi porušitve objekta Goričane 23 (enota dediščine Goričane – Hiša Goričane 23), saj je hiša skoraj v celoti porušena. Kljub ukrepanju Inšpektorata za kulturno dediščino v letu 2017, ki je lastniku izrekel globo z odločbo o prekršku, zaradi rušenja in odstranitve – nedovoljenega posega, je od takrat objekt propadel do te mere, da nadaljevanje postopka izreka nadomestnega ukrepa ni več smiselno. Skladno z navedenim je objekt potrebno derazglasiti, kar opravi občina, ki ga je za spomenik lokalnega pomena razglasila, šele nato se lahko objekt izbriše iz registra. Pri pripravi predloga te spremembe odloka pa je bilo ugotovljeno, da je bila z Odlokom o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena narejena le sprememba enote dediščine v Dol pri Medvodah – Dolinčkova domačija v 1. členu odloka, medtem ko je poimenovanje te enote v 2. in 3. členu odloka ostalo nespremenjeno, tj. Dol pri Medvodah – Hiša Dol 5. S predlagano spremembo odloka predlagamo, da se opravi tudi ta tehnični popravek odloka. Ker gre za manj pomembni spremembi odloka, občinskemu svetu predlagamo, da obravnavani odlok obravnava in sprejme po hitrem postopku v skladu s 85. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode.

To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije ga. Zvonka Hočevar je povedala, da je komisija obravnavala predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena po hitrem postopku in ugotavlja, da je v skladu z veljavno zakonodajo. Dodala je, da je bilo podano vprašanje glede možnosti sofinanciranja objektov kulturnega pomena, vendar je občinska uprava na seji pojasnila, da v konkretnem primeru občina ni lastnik nepremičnine. Možno pa je kandidiranje na javnem razpisu za kulturno dediščino kamor se posamezniki lahko prijavijo za sofinanciranje obnove objektov.

To točko je obravnavala tudi Komisija za varstvo naravne in kulturne dediščine. Predsednik komisije g. Ladislav Vidmar je povedal, da je komisija obravnavala in sprejela predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme po hitrem postopku.

To točko je obravnaval tudi Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo. Predsednik odbora g. Štefan Čebašek je povedal, da je odbor obravnaval in sprejel predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme po hitrem postopku. Dodal je, da je odbor razpravljal o nedopustnosti propadanja stavb, ki so bile razglašene za kulturni spomenik. Pojasnil je, da je bil na seji podan predlog, da se Zavodu za kulturno dediščino predlaga, da pripravijo oziroma uskladijo ustrezno zakonodajo, ki bo v zadostni meri varovala zaščitene objekte pred propadom.

Predsedujoči je pozval člane občinskega sveta k razpravi. V razpravi sta sodelovala g. Ladislav Vidmar in g. Štefan Čebašek.

G. Ladislav Vidmar je pojasnil, da je na Komisiji za naravno in kulturno dediščino potekala razprava o porušeni Hiši Goričane 23, glede katere so se člani komisije strinjali, da obnova zaradi prevelikih poškodb na objektu ni več mogoča, kar je zapisano tudi v gradivu podanem s strani občinske uprave. Podal je stališče, da je za objekte v lasti občine odgovorna občina oziroma občinski svet, pri objektih v zasebni lasti pa je zakonodaja pomanjkljiva. Tudi v slednjem primeru je obnova objektov možna s pomočjo razpisov na ravni občine ali države. Pojasnil je, da je v občini preostalo še osem objektov, ki so razglašeni za kulturno dediščino, in sicer Župnišče Smlednik 41, Hiša Hraše 45, Hiša Osolnik 3, Dolinčkova domačija, Hiša komandanta Staneta 16, Domačija Seničica 29, Gospodarsko poslopje pri Brezovica 1 in Domačija Belo 1. Podal je pobudo, da bo občina morala spremljati navedene objekte in ukreniti kar lahko, da ne propadejo. Podal je pobudo občanom, ki se odločajo za priglasitev objekta za kulturno dediščino naj na občini pridobijo informacije glede postopka in vzdrževanja objekta.

Štefan Čebašek je podal stališče, da je problem propadanja objektov večji kot se zdi na prvi pogled in izpostavil, da je stavba zdravstvenega doma leta propadala. Podal je pobudo, da naj se lastnik, ki ne zmore ali nima namena vzdrževati objekta, oglasi na občini, kjer bodo skupaj skušali najti rešitev, kot na primer s subvencijami ali pa da bi občina propadajoče objekte odkupila in obnovila. Podal je pobudo naj Komisija za kulturno dediščino spremlja stanje zaščitenih objektov v občini.

Predsedujoči je dodal, da je občinski svet v okviru 2. dopisne seje že podprl primer, ki ga navaja g. Čebašek. Na tej seji je občinski svet podprl odločitev občinske uprave, da se eno izmed še originalno zgrajenih hiš v medvoškem mestnem jedru odkupi in ohrani. Podlago za to možnost ima občina v Odloku o predkupni pravici Občine Medvode, ki v času propadanja stare stavbe zdravstvenega doma še ni veljal. Občina sedaj ta odlok ima in lahko pravočasno odkupi stavbe, ki so za občino izjemnega pomena. Dodal je, da je bilo na odborih večkrat izpostavljeno vprašanje v poplavah uničene brvi v Vikrčah, tudi zaradi pogostih sprememb odloka in pojasnil, da brv v Vikrčah ni bila nikoli nikjer razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena in je bila zgolj vnesena kot tehnična dediščina v register kulturne dediščine. Kar pomeni, da je Zavod za varstvo kulturne dediščine pristojen spremembo vnesti v svojo evidenco.

Predsedujoči je zaključil razpravo in v sprejem predlagal naslednji SKLEP 10: Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena.

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. ZA sklep je glasovalo 20 članov. Sklep je bil sprejet.

Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena.
9. Osnutek Odloka o spremembi Odloka o enkratni nagradi za novorojence v Občini Medvode - skrajšani postopek

Uvodno obrazložitev je podala Martina Kutnar iz Oddelka za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve, ki je povedala, da je Občinski svet Občine Medvode je dne 21. junija 2017 sprejel Odlok o enkratni denarni nagradi za novorojence v Občini Medvode, s katerim je občina uredila dodeljevanje enkratne denarne nagrade za novorojence staršem oz. zakonitim zastopnikom novorojenega otroka z območja Občine Medvode. Višina enkratne denarne nagrade je določena v znesku 220,00 EUR neto. Glede na to, da se je stopnja inflacije od junija 2017, ko je bil sprejet odlok in do decembra 2023 zvišala za 23,1 %, občinska uprava predlaga, da se tudi vrednost nagrade iz 220,00 EUR poviša na 270 EUR. Ker gre za manj zahtevno dopolnitev odloka, saj se višina enkratne denarne nagrade le usklajuje s stopnjo inflacije, v ničemer pa ne spreminja obstoječe ureditve odloka, občinskemu svetu občinska uprava predlaga, da v skladu s 86. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode na isti seji obravnava osnutek in predlog odloka. Pojasnila je, da se bo odlok uporabljal od 1. 1. 2024 dalje. V proračunu je v ta namen zagotovljenih 30.000,00 EUR.

To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije ga. Zvonka Hočevar je povedala, da je komisija obravnavala osnutek Odloka o spremembi Odloka o enkratni nagradi za novorojence v Občini Medvode in ugotavlja, da je v skladu z veljavno zakonodajo. Občinskemu svetu Občine Medvode predlaga, da ga sprejme po skrajšanem postopku. Dodala je, da je bil enako kot pri ostalih točkah, ki so obravnavala podražitve, tudi v tem primeru podan predlog, da bi se cene sproti usklajevale z inflacijo.

To točko je obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti. Članica odbora ga. Saša Rožič je povedala, da je odbor obravnaval in sprejel osnutek Odloka o spremembi Odloka o enkratni nagradi za novorojence v Občini Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.

Predsedujoči je povedal, da je v prejetem gradivu graf, ki prikazuje, da je bilo leta 2012 v občini Medvode rojenih 209 novorojencev, v lanskem letu pa so rojstva upadla na 103 novorojence. Trend je od leta 2012 padajoč. Pojasnil je, da je bil prirast v Medvodah, ki je v preteklosti izrazit, najbrž posledica priseljevanja.

Predsedujoči je pozval člane občinskega sveta k razpravi. V razpravi so sodelovali ga. Saša Rožič, g. Ladislav Vidmar in g. Stanislav Ulanec.

Ga. Saša Rožič je povedala, da je bilo na seji odbora izpostavljeno, da je znesek enkratne nagrade za novorojence simboličen. Podala je pobudo, da se omenjeni znesek poviša, kar je bilo predlagano tudi na seji odbora. Višina zneska bo določena na eni izmed naslednjih sej odbora, oziroma do obravnave rebalansa proračuna.

G. Ladislav Vidmar je povedal, da je znesek, ki ga starši prejmejo ob rojstvu otroka nagrada zanje, vendar zvišanje tega zneska natalitete ne bo povišalo. Podal je stališče, da je občina pripravljena zvišati višine nagrad ob vsaki inflaciji, ob tem pa je bolj zadržana ob usklajevanju višine dajatev občanov z inflacijo, kar kaže na korektno ravnanje občine do svojih občanov.

G. Stanislav Ulanec je podal stališče, da v imenu Nestrankarske liste Sotočje podpira obravnavani predlog, vendar bi občina morala razmisliti, ali je ob upoštevanju teh podatkov smiselno graditi velike šole.

Predsedujoči je pojasnil, da občinska uprava letno spremlja aplikacijo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, imenovano Sokol o številu šoloobveznih otrok. Na podlagi teh informacij se bo odločalo kako veliko šolo je s prostorskega vidika smiselno načrtovati.

Predsedujoči je zaključil razpravo in v sprejem predlagal naslednji SKLEP 11: Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o spremembi Odloka o enkratni nagradi za novorojence v Občini Medvode.

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. ZA sklep je glasovalo 20 članov. Sklep je bil sprejet.

Predsedujoči je v sprejem predlagal naslednji SKLEP 12: Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Odloka o spremembi Odloka o enkratni nagradi za novorojence v Občini Medvode.

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. ZA sklep je glasovalo 20 članov. Sklep je bil sprejet.

Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o spremembi Odloka o enkratni nagradi za novorojence v Občini Medvode.
Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Odloka o spremembi Odloka o enkratni nagradi za novorojence v Občini Medvode.