9. seja Občinskega sveta Občine Medvode

Občinski svet Občine Medvode

28. 2. 2024

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
Pred prvo točko dnevnega reda
1. Potrditev dnevnega reda
2. Predlog zapisnika 8. seje občinskega sveta
3. Predlog zapisnika 2. dopisne seje občinskega sveta
4. Poročilo o realizaciji sklepov 8. seje občinskega sveta
5. Poročilo o realizaciji sklepov 2. dopisne seje občinskega sveta
6. Predlog Sklepa o prenehanju mandata člana Nadzornega odbora Občine Medvode
7. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2025
11. Osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Medvode - skrajšani postopek
13. Predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode
17. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta