10. seja Občinskega sveta Občine Medvode

Občinski svet Občine Medvode

17. 4. 2024

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
Pred prvo točko dnevnega reda
1. Potrditev dnevnega reda
2. Predlog zapisnika 9. seje občinskega sveta
3. Poročilo o realizaciji sklepov 9. seje občinskega sveta
5. Predlogi sklepov o razrešitvi in imenovanju (predsednika Odbora za družbene dejavnosti in člana Komisije za pobude in pritožbe)
6. Predlog Sklepa o imenovanju člana Nadzornega odbora Občine Medvode
7. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Medvode
8. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Simona Jenka
20. Predlogi sklepov o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorjev in ravnateljev javnih zavodov Občine Medvode za leto 2023
21. Osnutek Odloka o spremembah Odloka o višinah plačil za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev, predsednika in članov nadzornega odbora in članov delovnih teles občinskega sveta
22. Osnutek Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode
23. Predlog Sklepa o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k.o. 1973 Medvode
24. Sporazum o pobratenju med Občino Medvode in Občino Ponte San Nicolò
25. Seznanitev z začetkom priprave občinske Celostne prometne strategije (OCPS)
26. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta